گزارش نظر

با درود
بنده در رابطه با دوره ترکیبی dsp پرسیدم که آیا برگزاری این دوره در دو روز در هفته (و در مجموع سه هفته) ممکن است یا خیر؟ و با اینکه چندین بار در این مدت با شرکت تماس گرفتم هنوز پاسخی دریافت نکردم؟
سپاسگزارم اگر زمان را بیان کنید.